برنامه پيشنهادي واکسيناسون جوجه هاي گوشتي

برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار تعيين جنسيت جوجه هاي گوشتي از طريق پرهاي بال . كيفيت جوجه ها. بستر مناسب وشرايط آن. حذف پرندگان ضعيف. تراكم. دانخوري. تعداد دان خوري لازم. آبخوري وتامين آب جوجه هاي گوشتي. دما. گرمايش منطقه اي. گرم كردن كل آشيانه. رطوبت. تهو� SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … تاثير برنامه هاي مختلف محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مقالات همایشی مرتبط: تاثير استفاده از پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل د

جيره بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي (فيزيولوژي دام و طيور) World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 3-1 براي پوات ( تخمگذار) در نظر گرفته شده است . برنامه پيشنهادي واكسيناسيون گامبورو در گله هاي مادر در كليه مناطق رديف روش واكسيناسيون سن واكسيناسيون واکسیناسیون در طیور جوجه هاي بيمار و وازده به هيجوجه نبايد واكسينه شوند و بهتر است در زمان واکسيناسيون كلاحذف گردند.واكسيناسيون اين جوجه ها موجب حساسيت فزاينده و گسترش بيماري و عفونت هاي ثانويه در گله مي گردد.علت آن است كه در اين جوجه ها … تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه برنامه هاي فعلي تغذيه جوجه هاي گوشتي كه از زمان ورود به سالن تا 21 روزگي استفاده مي شود يك خوراك آغازين ( استارتر 1 ) مي باشد. فرمول اين خوراك موجب مصرف همان مواد مغذي در جوجه هاي يكروزه مي شود كه در پرندگان مسن تر مصرف مي … بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اين مقاله بعضي از جنبه هاي مديريتي را كه باعث جلوگيري از وقوع استرس در گله هاي جوجه هاي گوشتي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استرس ممكن است در نتيجه حرارت بالاي سالن، يا سردي بيش از حد سالن و يا بالابودن بيش از اندازه … اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … برنامه هاي پيشنهادي جهت جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي. جدول شماره 4: 4: ميزان احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي . جدول شماره 5: 5: جدول تغييرات وزن بدن و ضريب تبديل نژاد گوشتي hi – 45 … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي جوجه هاي گوشتي به مقدار زيادي آب احتياج دارند بطوري كه ميزان آب مصرفي يك جوجه گوشتي 5 پوندي در طول مدت پرورش، 15 پوند مي باشد كه اين مقدار معادل 2/2 گالن آب مي باشد. در همين شرايط مقدار خوراك مصرفي در حدود 10 پوند براي اين … عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … براي اين منظور 320 قطعه جوجه گوشتي تفكيك جنس شده از دو سويه آرين و راس به مدت 49 روز به وسيله جيره هاي تنظيم شده براساس مقادير رقيق شده نيازهاي غذايي پيشنهادي انجمن ملي تحقيقات امريكا تغذيه شدند. اين آزمايش به صورت … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي جوجه يكروزه ازنژاد هاي مختلف متعارف گوشتي كه در مدت حداكثر8 هفته به منظور توليد گوشت سفيد به بازار عرضه مي شود . محل كار ، جايگاه فعاليت . واحد پرورش مرغ گوشتي ( مرغداري) و درمانگاه مسئول فني برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار تعيين جنسيت جوجه هاي گوشتي از طريق پرهاي بال . كيفيت جوجه ها. بستر مناسب وشرايط آن. حذف پرندگان ضعيف. تراكم. دانخوري. تعداد دان خوري لازم. آبخوري وتامين آب جوجه هاي گوشتي. دما. گرمايش منطقه اي. گرم كردن كل آشيانه. رطوبت. تهو� SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … تاثير برنامه هاي مختلف محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مقالات همایشی مرتبط: تاثير استفاده از پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل در جيره بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي (فيزيولوژي دام و طيور) World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 3-1 براي پوات ( تخمگذار) در نظر گرفته شده است . برنامه پيشنهادي واكسيناسيون گامبورو در گله هاي مادر در كليه مناطق رديف روش واكسيناسيون سن واكسيناسيون واکسیناسیون در طیور جوجه هاي بيمار و وازده به هيجوجه نبايد واكسينه شوند و بهتر است در زمان واکسيناسيون كلاحذف گردند.واكسيناسيون اين جوجه ها موجب حساسيت فزاينده و گسترش بيماري و عفونت هاي ثانويه در گله مي گردد.علت آن است كه در اين جوجه ها … تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه برنامه هاي فعلي تغذيه جوجه هاي گوشتي كه از زمان ورود به سالن تا 21 روزگي استفاده مي شود يك خوراك آغازين ( استارتر 1 ) مي باشد. فرمول اين خوراك موجب مصرف همان مواد مغذي در جوجه هاي يكروزه مي شود كه در پرندگان مسن تر مصرف مي … بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اين مقاله بعضي از جنبه هاي مديريتي را كه باعث جلوگيري از وقوع استرس در گله هاي جوجه هاي گوشتي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استرس ممكن است در نتيجه حرارت بالاي سالن، يا سردي بيش از حد سالن و يا بالابودن بيش از اندازه … اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … برنامه هاي پيشنهادي جهت جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي. جدول شماره 4: 4: ميزان احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي . جدول شماره 5: 5: جدول تغييرات وزن بدن و ضريب تبديل نژاد گوشتي hi – 45 … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي جوجه هاي گوشتي به مقدار زيادي آب احتياج دارند بطوري كه ميزان آب مصرفي يك جوجه گوشتي 5 پوندي در طول مدت پرورش، 15 پوند مي باشد كه اين مقدار معادل 2/2 گالن آب مي باشد. در همين شرايط مقدار خوراك مصرفي در حدود 10 پوند براي اين … عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … براي اين منظور 320 قطعه جوجه گوشتي تفكيك جنس شده از دو سويه آرين و راس به مدت 49 روز به وسيله جيره هاي تنظيم شده براساس مقادير رقيق شده نيازهاي غذايي پيشنهادي انجمن ملي تحقيقات امريكا تغذيه شدند. اين آزمايش به صورت … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي جوجه يكروزه ازنژاد هاي مختلف متعارف گوشتي كه در مدت حداكثر8 هفته به منظور توليد گوشت سفيد به بازار عرضه مي شود . محل كار ، جايگاه فعاليت . واحد پرورش مرغ گوشتي ( مرغداري) و درمانگاه مسئول فني برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار تعيين جنسيت جوجه هاي گوشتي از طريق پرهاي بال . كيفيت جوجه ها. بستر مناسب وشرايط آن. حذف پرندگان ضعيف. تراكم. دانخوري. تعداد دان خوري لازم. آبخوري وتامين آب جوجه هاي گوشتي. دما. گرمايش منطقه اي. گرم كردن كل آشيانه. رطوبت. تهو� SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … تاثير برنامه هاي مختلف محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مقالات همایشی مرتبط: تاثير استفاده از پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل در جيره بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي (فيزيولوژي دام و طيور) World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 3-1 براي پوات ( تخمگذار) در نظر گرفته شده است . برنامه پيشنهادي واكسيناسيون گامبورو در گله هاي مادر در كليه مناطق رديف روش واكسيناسيون سن واكسيناسيون واکسیناسیون در طیور جوجه هاي بيمار و وازده به هيجوجه نبايد واكسينه شوند و بهتر است در زمان واکسيناسيون كلاحذف گردند.واكسيناسيون اين جوجه ها موجب حساسيت فزاينده و گسترش بيماري و عفونت هاي ثانويه در گله مي گردد.علت آن است كه در اين جوجه ها … تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه برنامه هاي فعلي تغذيه جوجه هاي گوشتي كه از زمان ورود به سالن تا 21 روزگي استفاده مي شود يك خوراك آغازين ( استارتر 1 ) مي باشد. فرمول اين خوراك موجب مصرف همان مواد مغذي در جوجه هاي يكروزه مي شود كه در پرندگان مسن تر مصرف مي … بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اين مقاله بعضي از جنبه هاي مديريتي را كه باعث جلوگيري از وقوع استرس در گله هاي جوجه هاي گوشتي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استرس ممكن است در نتيجه حرارت بالاي سالن، يا سردي بيش از حد سالن و يا بالابودن بيش از اندازه … اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … برنامه هاي پيشنهادي جهت جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي. جدول شماره 4: 4: ميزان احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي . جدول شماره 5: 5: جدول تغييرات وزن بدن و ضريب تبديل نژاد گوشتي hi – 45 … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي جوجه هاي گوشتي به مقدار زيادي آب احتياج دارند بطوري كه ميزان آب مصرفي يك جوجه گوشتي 5 پوندي در طول مدت پرورش، 15 پوند مي باشد كه اين مقدار معادل 2/2 گالن آب مي باشد. در همين شرايط مقدار خوراك مصرفي در حدود 10 پوند براي اين … عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … براي اين منظور 320 قطعه جوجه گوشتي تفكيك جنس شده از دو سويه آرين و راس به مدت 49 روز به وسيله جيره هاي تنظيم شده براساس مقادير رقيق شده نيازهاي غذايي پيشنهادي انجمن ملي تحقيقات امريكا تغذيه شدند. اين آزمايش به صورت … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي جوجه يكروزه ازنژاد هاي مختلف متعارف گوشتي كه در مدت حداكثر8 هفته به منظور توليد گوشت سفيد به بازار عرضه مي شود . محل كار ، جايگاه فعاليت . واحد پرورش مرغ گوشتي ( مرغداري) و درمانگاه مسئول فني برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار تعيين جنسيت جوجه هاي گوشتي از طريق پرهاي بال . كيفيت جوجه ها. بستر مناسب وشرايط آن. حذف پرندگان ضعيف. تراكم. دانخوري. تعداد دان خوري لازم. آبخوري وتامين آب جوجه هاي گوشتي. دما. گرمايش منطقه اي. گرم كردن كل آشيانه. رطوبت. تهو� SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … تاثير برنامه هاي مختلف محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مقالات همایشی مرتبط: تاثير استفاده از پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل در جيره بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي (فيزيولوژي دام و طيور) World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 3-1 براي پوات ( تخمگذار) در نظر گرفته شده است . برنامه پيشنهادي واكسيناسيون گامبورو در گله هاي مادر در كليه مناطق رديف روش واكسيناسيون سن واكسيناسيون واکسیناسیون در طیور جوجه هاي بيمار و وازده به هيجوجه نبايد واكسينه شوند و بهتر است در زمان واکسيناسيون كلاحذف گردند.واكسيناسيون اين جوجه ها موجب حساسيت فزاينده و گسترش بيماري و عفونت هاي ثانويه در گله مي گردد.علت آن است كه در اين جوجه ها … تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه برنامه هاي فعلي تغذيه جوجه هاي گوشتي كه از زمان ورود به سالن تا 21 روزگي استفاده مي شود يك خوراك آغازين ( استارتر 1 ) مي باشد. فرمول اين خوراك موجب مصرف همان مواد مغذي در جوجه هاي يكروزه مي شود كه در پرندگان مسن تر مصرف مي … بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اين مقاله بعضي از جنبه هاي مديريتي را كه باعث جلوگيري از وقوع استرس در گله هاي جوجه هاي گوشتي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استرس ممكن است در نتيجه حرارت بالاي سالن، يا سردي بيش از حد سالن و يا بالابودن بيش از اندازه … اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … برنامه هاي پيشنهادي جهت جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي. جدول شماره 4: 4: ميزان احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي . جدول شماره 5: 5: جدول تغييرات وزن بدن و ضريب تبديل نژاد گوشتي hi – 45 … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي جوجه هاي گوشتي به مقدار زيادي آب احتياج دارند بطوري كه ميزان آب مصرفي يك جوجه گوشتي 5 پوندي در طول مدت پرورش، 15 پوند مي باشد كه اين مقدار معادل 2/2 گالن آب مي باشد. در همين شرايط مقدار خوراك مصرفي در حدود 10 پوند براي اين … عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … براي اين منظور 320 قطعه جوجه گوشتي تفكيك جنس شده از دو سويه آرين و راس به مدت 49 روز به وسيله جيره هاي تنظيم شده براساس مقادير رقيق شده نيازهاي غذايي پيشنهادي انجمن ملي تحقيقات امريكا تغذيه شدند. اين آزمايش به صورت … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي جوجه يكروزه ازنژاد هاي مختلف متعارف گوشتي كه در مدت حداكثر8 هفته به منظور توليد گوشت سفيد به بازار عرضه مي شود . محل كار ، جايگاه فعاليت . واحد پرورش مرغ گوشتي ( مرغداري) و درمانگاه مسئول فني برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار تعيين جنسيت جوجه هاي گوشتي از طريق پرهاي بال . كيفيت جوجه ها. بستر مناسب وشرايط آن. حذف پرندگان ضعيف. تراكم. دانخوري. تعداد دان خوري لازم. آبخوري وتامين آب جوجه هاي گوشتي. دما. گرمايش منطقه اي. گرم كردن كل آشيانه. رطوبت. تهو� SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … تاثير برنامه هاي مختلف محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مقالات همایشی مرتبط: تاثير استفاده از پودر تخم گشنيز و ريشه زنجبيل در جيره بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي (فيزيولوژي دام و طيور) World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 3-1 براي پوات ( تخمگذار) در نظر گرفته شده است . برنامه پيشنهادي واكسيناسيون گامبورو در گله هاي مادر در كليه مناطق رديف روش واكسيناسيون سن واكسيناسيون واکسیناسیون در طیور جوجه هاي بيمار و وازده به هيجوجه نبايد واكسينه شوند و بهتر است در زمان واکسيناسيون كلاحذف گردند.واكسيناسيون اين جوجه ها موجب حساسيت فزاينده و گسترش بيماري و عفونت هاي ثانويه در گله مي گردد.علت آن است كه در اين جوجه ها … تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه برنامه هاي فعلي تغذيه جوجه هاي گوشتي كه از زمان ورود به سالن تا 21 روزگي استفاده مي شود يك خوراك آغازين ( استارتر 1 ) مي باشد. فرمول اين خوراك موجب مصرف همان مواد مغذي در جوجه هاي يكروزه مي شود كه در پرندگان مسن تر مصرف مي … بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اين مقاله بعضي از جنبه هاي مديريتي را كه باعث جلوگيري از وقوع استرس در گله هاي جوجه هاي گوشتي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استرس ممكن است در نتيجه حرارت بالاي سالن، يا سردي بيش از حد سالن و يا بالابودن بيش از اندازه … اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … برنامه هاي پيشنهادي جهت جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي. جدول شماره 4: 4: ميزان احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي نژاد hi 45 از 0 تا 56 روزگي . جدول شماره 5: 5: جدول تغييرات وزن بدن و ضريب تبديل نژاد گوشتي hi – 45 … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي جوجه هاي گوشتي به مقدار زيادي آب احتياج دارند بطوري كه ميزان آب مصرفي يك جوجه گوشتي 5 پوندي در طول مدت پرورش، 15 پوند مي باشد كه اين مقدار معادل 2/2 گالن آب مي باشد. در همين شرايط مقدار خوراك مصرفي در حدود 10 پوند براي اين … عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … براي اين منظور 320 قطعه جوجه گوشتي تفكيك جنس شده از دو سويه آرين و راس به مدت 49 روز به وسيله جيره هاي تنظيم شده براساس مقادير رقيق شده نيازهاي غذايي پيشنهادي انجمن ملي تحقيقات امريكا تغذيه شدند. اين آزمايش به صورت … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي جوجه يكروزه ازنژاد هاي مختلف متعارف گوشتي كه در مدت حداكثر8 هفته به منظور توليد گوشت سفيد به بازار عرضه مي شود . محل كار ، جايگاه فعاليت . واحد پرورش مرغ گوشتي ( مرغداري) و درمانگاه مسئول فني (برنامه پيشنهادي واکسيناسون جوجه هاي گوشتي)

برنامه پيشنهادي واکسيناسون جوجه هاي گوشتي…

(برنامه پيشنهادي واکسيناسون جوجه هاي گوشتي)

-[برنامه پيشنهادي واکسيناسون جوجه هاي گوشتي]-
برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران واکسیناسیون در طیور تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران واکسیناسیون در طیور تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران واکسیناسیون در طیور تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران واکسیناسیون در طیور تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي برنامه دانش مرغداری طرح توجیهی – دانلود | کافه بازار SID.ir | مقايسه صفات رشد و لاشه سويه هاي مختلف جوجه … World Poultry | واکسن های ضروری برای طیور ایران واکسیناسیون در طیور تغذيه جوجه هاي گوشتي يك روزه بحراني ترين زمان پرورش جوجه هاي گوشتي اصول جامع و نوین پرورش طیور | جداول احتياجات غذايي نژاد … مديريت سيستمهاي آبخوري قطره اي در پرورش جوجه هاي گوشتي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر و ماده آرين و راس تغذيه شده با … استانداردهاي مسئوليت بهداشتي مرغداري هاي گوشتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *