معنی شعرخدایا جهان پادشاهی توراست نظامی

نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته نظامی (شرف نامه) از نظامی (خدایا جهان پادشاهی تو راست) ‘ خدایا جهان پادشاهی تو راست : ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی: همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست: توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی … شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … در این مطلب، متن و معنی شعر خدایا جهان پادشاهی توراست را ق

ار می دهیم؛ این شعر در صفحه 114 کتاب درسی فارسی ششم درج شده است؛ لطفا با ما همراه باشید. منبع: نظامی. منبع تصاویر: سایت رشد. فایل صوتی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی) خدایا جهان پادشاهی تو راستز ما خدمت آید خدائی تو راستپناه بلندی و پستی توئیهمه نیستند آنچه هستی توئیهمه آفریدست بالا و پستتوئی آفرینندهٔ هر چه هستتوئی برترین دانش‌آموز پاکز … گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده نظامی » خمسه » شرف نامه . خدایا جهان پادشاهی تو راست . ز ما خدمت آید خدائی تو راست. پناه بلندی و پستی توئی. همه نیستند آنچه هستی توئی. همه آفریدست بالا و پست. توئی آفرینندهٔ هر چه هست. توئی برترین دانش‌آموز پاک. ز دانش قلم … خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن نظامی را ره تحقیق بنمای و در سرآغاز دیگر آثارش نیز خداوند را می ستاید و استدعای توفیق دارد: هفت پیکر: ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو شرف نامه: خدایا جهان پادشاهی تو راست معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم در این مطلب قرار داده شده است. شما دانش آموزان عزیز می توانید برای دیدن سایر دروس فارسی ششم ???بر روی لینک قرار داده شده کلیک کنید.. شعر نیایش فارسی ششم از شاعر معروف نظامی است. حکیمانه خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت بر … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … این مقام انسان مربوط به شخص به‌خصوصی، یک شاه، یک عارف یا کس دیگری نیست بلکه هر انسانی بالقوه همۀ جهان را در درون خود دارد همچون دانه ای است که میوۀ جهان است و برتر از جهان و مافیه. تفاوت افراد بشر در این است که چقدر همت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج چون دو جهان دیده بر او داشتند . سر ز پی سجده فرو داشتند. پایش ازان پایه که سر پیش داشت. مرحله بر مرحله صد بیش داشت. رخش بلند آخورش افکند پست. غاشیه را بر کتف هر که هست. بحر زمین کان شد و او گوهرش. برد سپهر از پی تاج سرش. گوهر شب نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته نظامی (شرف نامه) از نظامی (خدایا جهان پادشاهی تو راست) ‘ خدایا جهان پادشاهی تو راست : ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی: همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست: توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی … شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … در این مطلب، متن و معنی شعر خدایا جهان پادشاهی توراست را قرار می دهیم؛ این شعر در صفحه 114 کتاب درسی فارسی ششم درج شده است؛ لطفا با ما همراه باشید. منبع: نظامی. منبع تصاویر: سایت رشد. فایل صوتی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی) خدایا جهان پادشاهی تو راستز ما خدمت آید خدائی تو راستپناه بلندی و پستی توئیهمه نیستند آنچه هستی توئیهمه آفریدست بالا و پستتوئی آفرینندهٔ هر چه هستتوئی برترین دانش‌آموز پاکز … گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده نظامی » خمسه » شرف نامه . خدایا جهان پادشاهی تو راست . ز ما خدمت آید خدائی تو راست. پناه بلندی و پستی توئی. همه نیستند آنچه هستی توئی. همه آفریدست بالا و پست. توئی آفرینندهٔ هر چه هست. توئی برترین دانش‌آموز پاک. ز دانش قلم … خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن نظامی را ره تحقیق بنمای و در سرآغاز دیگر آثارش نیز خداوند را می ستاید و استدعای توفیق دارد: هفت پیکر: ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو شرف نامه: خدایا جهان پادشاهی تو راست معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم در این مطلب قرار داده شده است. شما دانش آموزان عزیز می توانید برای دیدن سایر دروس فارسی ششم ???بر روی لینک قرار داده شده کلیک کنید.. شعر نیایش فارسی ششم از شاعر معروف نظامی است. حکیمانه خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت بر … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … این مقام انسان مربوط به شخص به‌خصوصی، یک شاه، یک عارف یا کس دیگری نیست بلکه هر انسانی بالقوه همۀ جهان را در درون خود دارد همچون دانه ای است که میوۀ جهان است و برتر از جهان و مافیه. تفاوت افراد بشر در این است که چقدر همت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج چون دو جهان دیده بر او داشتند . سر ز پی سجده فرو داشتند. پایش ازان پایه که سر پیش داشت. مرحله بر مرحله صد بیش داشت. رخش بلند آخورش افکند پست. غاشیه را بر کتف هر که هست. بحر زمین کان شد و او گوهرش. برد سپهر از پی تاج سرش. گوهر شب نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته نظامی (شرف نامه) از نظامی (خدایا جهان پادشاهی تو راست) ‘ خدایا جهان پادشاهی تو راست : ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی: همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست: توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی … شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … در این مطلب، متن و معنی شعر خدایا جهان پادشاهی توراست را قرار می دهیم؛ این شعر در صفحه 114 کتاب درسی فارسی ششم درج شده است؛ لطفا با ما همراه باشید. منبع: نظامی. منبع تصاویر: سایت رشد. فایل صوتی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی) خدایا جهان پادشاهی تو راستز ما خدمت آید خدائی تو راستپناه بلندی و پستی توئیهمه نیستند آنچه هستی توئیهمه آفریدست بالا و پستتوئی آفرینندهٔ هر چه هستتوئی برترین دانش‌آموز پاکز … گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده نظامی » خمسه » شرف نامه . خدایا جهان پادشاهی تو راست . ز ما خدمت آید خدائی تو راست. پناه بلندی و پستی توئی. همه نیستند آنچه هستی توئی. همه آفریدست بالا و پست. توئی آفرینندهٔ هر چه هست. توئی برترین دانش‌آموز پاک. ز دانش قلم … خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن نظامی را ره تحقیق بنمای و در سرآغاز دیگر آثارش نیز خداوند را می ستاید و استدعای توفیق دارد: هفت پیکر: ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو شرف نامه: خدایا جهان پادشاهی تو راست معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم در این مطلب قرار داده شده است. شما دانش آموزان عزیز می توانید برای دیدن سایر دروس فارسی ششم ???بر روی لینک قرار داده شده کلیک کنید.. شعر نیایش فارسی ششم از شاعر معروف نظامی است. حکیمانه خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت بر … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … این مقام انسان مربوط به شخص به‌خصوصی، یک شاه، یک عارف یا کس دیگری نیست بلکه هر انسانی بالقوه همۀ جهان را در درون خود دارد همچون دانه ای است که میوۀ جهان است و برتر از جهان و مافیه. تفاوت افراد بشر در این است که چقدر همت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج چون دو جهان دیده بر او داشتند . سر ز پی سجده فرو داشتند. پایش ازان پایه که سر پیش داشت. مرحله بر مرحله صد بیش داشت. رخش بلند آخورش افکند پست. غاشیه را بر کتف هر که هست. بحر زمین کان شد و او گوهرش. برد سپهر از پی تاج سرش. گوهر شب نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته نظامی (شرف نامه) از نظامی (خدایا جهان پادشاهی تو راست) ‘ خدایا جهان پادشاهی تو راست : ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی: همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست: توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی … شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … در این مطلب، متن و معنی شعر خدایا جهان پادشاهی توراست را قرار می دهیم؛ این شعر در صفحه 114 کتاب درسی فارسی ششم درج شده است؛ لطفا با ما همراه باشید. منبع: نظامی. منبع تصاویر: سایت رشد. فایل صوتی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی) خدایا جهان پادشاهی تو راستز ما خدمت آید خدائی تو راستپناه بلندی و پستی توئیهمه نیستند آنچه هستی توئیهمه آفریدست بالا و پستتوئی آفرینندهٔ هر چه هستتوئی برترین دانش‌آموز پاکز … گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده نظامی » خمسه » شرف نامه . خدایا جهان پادشاهی تو راست . ز ما خدمت آید خدائی تو راست. پناه بلندی و پستی توئی. همه نیستند آنچه هستی توئی. همه آفریدست بالا و پست. توئی آفرینندهٔ هر چه هست. توئی برترین دانش‌آموز پاک. ز دانش قلم … خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن نظامی را ره تحقیق بنمای و در سرآغاز دیگر آثارش نیز خداوند را می ستاید و استدعای توفیق دارد: هفت پیکر: ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو شرف نامه: خدایا جهان پادشاهی تو راست معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم در این مطلب قرار داده شده است. شما دانش آموزان عزیز می توانید برای دیدن سایر دروس فارسی ششم ???بر روی لینک قرار داده شده کلیک کنید.. شعر نیایش فارسی ششم از شاعر معروف نظامی است. حکیمانه خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت بر … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … این مقام انسان مربوط به شخص به‌خصوصی، یک شاه، یک عارف یا کس دیگری نیست بلکه هر انسانی بالقوه همۀ جهان را در درون خود دارد همچون دانه ای است که میوۀ جهان است و برتر از جهان و مافیه. تفاوت افراد بشر در این است که چقدر همت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج چون دو جهان دیده بر او داشتند . سر ز پی سجده فرو داشتند. پایش ازان پایه که سر پیش داشت. مرحله بر مرحله صد بیش داشت. رخش بلند آخورش افکند پست. غاشیه را بر کتف هر که هست. بحر زمین کان شد و او گوهرش. برد سپهر از پی تاج سرش. گوهر شب نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته نظامی (شرف نامه) از نظامی (خدایا جهان پادشاهی تو راست) ‘ خدایا جهان پادشاهی تو راست : ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی: همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست: توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی … شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … در این مطلب، متن و معنی شعر خدایا جهان پادشاهی توراست را قرار می دهیم؛ این شعر در صفحه 114 کتاب درسی فارسی ششم درج شده است؛ لطفا با ما همراه باشید. منبع: نظامی. منبع تصاویر: سایت رشد. فایل صوتی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی) خدایا جهان پادشاهی تو راستز ما خدمت آید خدائی تو راستپناه بلندی و پستی توئیهمه نیستند آنچه هستی توئیهمه آفریدست بالا و پستتوئی آفرینندهٔ هر چه هستتوئی برترین دانش‌آموز پاکز … گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده نظامی » خمسه » شرف نامه . خدایا جهان پادشاهی تو راست . ز ما خدمت آید خدائی تو راست. پناه بلندی و پستی توئی. همه نیستند آنچه هستی توئی. همه آفریدست بالا و پست. توئی آفرینندهٔ هر چه هست. توئی برترین دانش‌آموز پاک. ز دانش قلم … خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن نظامی را ره تحقیق بنمای و در سرآغاز دیگر آثارش نیز خداوند را می ستاید و استدعای توفیق دارد: هفت پیکر: ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو شرف نامه: خدایا جهان پادشاهی تو راست معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم در این مطلب قرار داده شده است. شما دانش آموزان عزیز می توانید برای دیدن سایر دروس فارسی ششم ???بر روی لینک قرار داده شده کلیک کنید.. شعر نیایش فارسی ششم از شاعر معروف نظامی است. حکیمانه خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدائی تو راست پناه بلندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی همه آفریدست بالا و پست توئی آفریننده‌ی هر چه هست توئی برترین دانش‌آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک چو شد حجتت بر … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … این مقام انسان مربوط به شخص به‌خصوصی، یک شاه، یک عارف یا کس دیگری نیست بلکه هر انسانی بالقوه همۀ جهان را در درون خود دارد همچون دانه ای است که میوۀ جهان است و برتر از جهان و مافیه. تفاوت افراد بشر در این است که چقدر همت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج چون دو جهان دیده بر او داشتند . سر ز پی سجده فرو داشتند. پایش ازان پایه که سر پیش داشت. مرحله بر مرحله صد بیش داشت. رخش بلند آخورش افکند پست. غاشیه را بر کتف هر که هست. بحر زمین کان شد و او گوهرش. برد سپهر از پی تاج سرش. گوهر شب (معنی شعرخدایا جهان پادشاهی توراست نظامی)

معنی شعرخدایا جهان پادشاهی توراست نظامی…

(معنی شعرخدایا جهان پادشاهی توراست نظامی)

-[معنی شعرخدایا جهان پادشاهی توراست نظامی]-
نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر حکیمانه گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر حکیمانه گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر حکیمانه گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر حکیمانه گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج نظامی (شرف نامه)/خدایا جهان پادشاهی تو راست – ویکی‌نبشته شعر خدایا جهان پادشاهی توراست (فارسی ششم) متن و معنی … خدایا جهان پادشاهی تو راست (شعری از نظامی)- هایپرکلابز گنجور » نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱ – به نام ایزد بخشاینده خدایا جهان پادشاهی تو راست – گپ 8 گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ – آغاز سخن معنی کلمات درس نیایش فارسی ششم معنی شعر حکیمانه گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ – حکایت … گنجور » نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ – در معراج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *