معنی صداقت در لغت نامه دهخدا

لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغتنامه آنلاین دهخدا مبنعی ارزشمند برای یافتن معنی واژه‌های فارسی است که به همراه قافیه‌یاب آنلاین فارسی ارایه شده است. لغت‌نامه لغتنامه راهنمای استفاده از لغت‌نامهٔ دهخدا نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۶ مورد. واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی لغتنامه‌ها با کسب اجازه از صاحب اثر <stro

g>در واژه‌یاب منتشر شده‌اند. معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی واژهٔ لغت نامه دهخدا در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغتنامه دهخدا. راستی . (حامص ) استقامت . وضع یا حالت مستقیم و راست . (ناظم الاطباء). مقابل کجی . (از آنندراج ). مقابل ناراستی و مقابل خمیدگی : قوام ؛ راستی . (دهار) (منتهی الارب ) : حال با کژ کمان راست کند کار جهان راستی تیرش کژی … لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary چاپ و نشر لغت نامه دهخدا. لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش … معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی مساعدت در لغت نامه دهخدا . مساعدت. [ م ُ ع َ دَ ] (ع مص ) مساعدة. مساعده. یاری کردن. (غیاث ). مدد کردن. کمک کردن. کمک. یاری. یارمندی. دستیاری. همراهی. معاضدت. معاونت. موافقت : عشق خوش است ار مساعدت بود از یار یار مساعد نه اندک ا� لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغتنامه آنلاین دهخدا مبنعی ارزشمند برای یافتن معنی واژه‌های فارسی است که به همراه قافیه‌یاب آنلاین فارسی ارایه شده است. لغت‌نامه لغتنامه راهنمای استفاده از لغت‌نامهٔ دهخدا نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۶ مورد. واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی لغتنامه‌ها با کسب اجازه از صاحب اثر در واژه‌یاب منتشر شده‌اند. معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی واژهٔ لغت نامه دهخدا در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغتنامه دهخدا. راستی . (حامص ) استقامت . وضع یا حالت مستقیم و راست . (ناظم الاطباء). مقابل کجی . (از آنندراج ). مقابل ناراستی و مقابل خمیدگی : قوام ؛ راستی . (دهار) (منتهی الارب ) : حال با کژ کمان راست کند کار جهان راستی تیرش کژی … لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary چاپ و نشر لغت نامه دهخدا. لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش … معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی مساعدت در لغت نامه دهخدا . مساعدت. [ م ُ ع َ دَ ] (ع مص ) مساعدة. مساعده. یاری کردن. (غیاث ). مدد کردن. کمک کردن. کمک. یاری. یارمندی. دستیاری. همراهی. معاضدت. معاونت. موافقت : عشق خوش است ار مساعدت بود از یار یار مساعد نه اندک ا� لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغتنامه آنلاین دهخدا مبنعی ارزشمند برای یافتن معنی واژه‌های فارسی است که به همراه قافیه‌یاب آنلاین فارسی ارایه شده است. لغت‌نامه لغتنامه راهنمای استفاده از لغت‌نامهٔ دهخدا نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۶ مورد. واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی لغتنامه‌ها با کسب اجازه از صاحب اثر در واژه‌یاب منتشر شده‌اند. معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی واژهٔ لغت نامه دهخدا در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغتنامه دهخدا. راستی . (حامص ) استقامت . وضع یا حالت مستقیم و راست . (ناظم الاطباء). مقابل کجی . (از آنندراج ). مقابل ناراستی و مقابل خمیدگی : قوام ؛ راستی . (دهار) (منتهی الارب ) : حال با کژ کمان راست کند کار جهان راستی تیرش کژی … لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary چاپ و نشر لغت نامه دهخدا. لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش … معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی مساعدت در لغت نامه دهخدا . مساعدت. [ م ُ ع َ دَ ] (ع مص ) مساعدة. مساعده. یاری کردن. (غیاث ). مدد کردن. کمک کردن. کمک. یاری. یارمندی. دستیاری. همراهی. معاضدت. معاونت. موافقت : عشق خوش است ار مساعدت بود از یار یار مساعد نه اندک ا� لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغتنامه آنلاین دهخدا مبنعی ارزشمند برای یافتن معنی واژه‌های فارسی است که به همراه قافیه‌یاب آنلاین فارسی ارایه شده است. لغت‌نامه لغتنامه راهنمای استفاده از لغت‌نامهٔ دهخدا نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۶ مورد. واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی لغتنامه‌ها با کسب اجازه از صاحب اثر در واژه‌یاب منتشر شده‌اند. معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی واژهٔ لغت نامه دهخدا در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغتنامه دهخدا. راستی . (حامص ) استقامت . وضع یا حالت مستقیم و راست . (ناظم الاطباء). مقابل کجی . (از آنندراج ). مقابل ناراستی و مقابل خمیدگی : قوام ؛ راستی . (دهار) (منتهی الارب ) : حال با کژ کمان راست کند کار جهان راستی تیرش کژی … لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary چاپ و نشر لغت نامه دهخدا. لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش … معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی مساعدت در لغت نامه دهخدا . مساعدت. [ م ُ ع َ دَ ] (ع مص ) مساعدة. مساعده. یاری کردن. (غیاث ). مدد کردن. کمک کردن. کمک. یاری. یارمندی. دستیاری. همراهی. معاضدت. معاونت. موافقت : عشق خوش است ار مساعدت بود از یار یار مساعد نه اندک ا� لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغتنامه آنلاین دهخدا مبنعی ارزشمند برای یافتن معنی واژه‌های فارسی است که به همراه قافیه‌یاب آنلاین فارسی ارایه شده است. لغت‌نامه لغتنامه راهنمای استفاده از لغت‌نامهٔ دهخدا نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴۳٬۳۱۶ مورد. واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی لغتنامه‌ها با کسب اجازه از صاحب اثر در واژه‌یاب منتشر شده‌اند. معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی واژهٔ لغت نامه دهخدا در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغتنامه دهخدا. راستی . (حامص ) استقامت . وضع یا حالت مستقیم و راست . (ناظم الاطباء). مقابل کجی . (از آنندراج ). مقابل ناراستی و مقابل خمیدگی : قوام ؛ راستی . (دهار) (منتهی الارب ) : حال با کژ کمان راست کند کار جهان راستی تیرش کژی … لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary چاپ و نشر لغت نامه دهخدا. لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش … معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی مساعدت در لغت نامه دهخدا . مساعدت. [ م ُ ع َ دَ ] (ع مص ) مساعدة. مساعده. یاری کردن. (غیاث ). مدد کردن. کمک کردن. کمک. یاری. یارمندی. دستیاری. همراهی. معاضدت. معاونت. موافقت : عشق خوش است ار مساعدت بود از یار یار مساعد نه اندک ا� (معنی صداقت در لغت نامه دهخدا)

معنی صداقت در لغت نامه دهخدا…

(معنی صداقت در لغت نامه دهخدا)

-[معنی صداقت در لغت نامه دهخدا]-
لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغت‌نامه واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغت‌نامه واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغت‌نامه واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغت‌نامه واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس لغت‌نامۀ آنلاین دهخدا لغت‌نامه واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی معنی لغت نامه دهخدا | واژه‌نامه آزاد معنی راستی – لغت‌نامه دهخدا لغت نامه دهخدا – Abadis Dictionary معنی مساعدت – دیکشنری آنلاین آبادیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *